Jsou dnešní děti horší než v minulosti?

Posted under Děti On By


Je pravdou, že mnohdy si různé generace příliÅ¡ nerozumí. I to je jeden z důvodů, proÄ slýcháme, že dneÅ¡ní dÄ›ti jsou podstatnÄ› horší, než tomu bylo dříve. Je jim vyÄítána pÅ™edevším lenost, rozmazlenost, nedostatek respektu a nesamostatnost. Když se vÅ¡ak podíváme blíže, zjistíme, že pravda je nÄ›kde ponÄ›kud jinde.

 

porozumění mezi generacemi

 

Když se podíváme do historie, zjistíme, že podobnÄ› se o mladých lidech vyjadÅ™ovali již v antickém Řecku, a pokraÄovalo to až do dneÅ¡ních dob. Nezdá se tedy, že by Å¡lo vyloženÄ› o problém dneÅ¡ní mládeže, nebo mládeže jako takové.

 

Hlavní příÄinou tohoto jevu není nic jiného, než generaÄní pÅ™edÄ›l. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, mladým a starým lidem funguje mozek ponÄ›kud jiným způsobem. Oba také vyznávají jiné hodnoty – zatímco mladší jsou spíše ochotni riskovat a zkouÅ¡et nové vÄ›ci, ti starší jsou naopak konzervativnÄ›jší. SamozÅ™ejmÄ› v obou skupinách najdeme výjimky, avÅ¡ak tÄ›ch není zas až tolik.

 

dnešní děti nejsou o nic horší než dříve

 

Dále tu máme také fakt, že každá generace vyrůstala v poněkud jiném světě. To platí zvláště dnes, kdy se díky vědecko-technické revoluci podmínky mění mnohem rychleji, než kdy dříve. Například ještě před dvaceti lety měl internet jen málokdo, dnes se bez něj neobejdeme. To znamená, že jsou vyžadovány poněkud jiné vlastnosti, než tomu bylo dříve, především pak jistá intuitivnost a schopnost adaptace.

 

Z toho samozÅ™ejmÄ› plyne, že ona generaÄní propast je dnes vÄ›tší než kdy dřív. A je pravdÄ›podobné, že se bude i nadále zvÄ›tÅ¡ovat. S tím se bohužel v souÄasné dobÄ› nedá nic dÄ›lat. Z toho také vyplývá, že kritika mladší generace tou starší tu bude neustále, i v dobÄ›, kdy ti, co jsou dnes mladí, zestárnou. V té dobÄ› bude totiž svÄ›t zase jiný.

 

Co s tím tedy dÄ›lat? V první Å™adÄ› bychom si takové Å™eÄi nemÄ›li brát příliÅ¡ k srdci. Také bychom se mÄ›li snažit si uvÄ›domit, že každá generace má své plusy a minusy, a my bychom se nemÄ›li soustÅ™edit pouze na jedno z toho. Ano, není to jednoduché, avÅ¡ak jinak generaÄní propast nepÅ™ekleneme.